Attachments:
FileFile size
Access this URL (http://arcticbiodiversity.is/abt2010/images/stories/report/pdf/Emerging_issues_and_challenges.pdf)Emerging_issues_and_challenges.pdf111 Kb

Siden publiseringen av ”Arktisk Flora og Fauna: Status og Bevaring ( 2001) har det skjedd mange endringer i det arktiske miljøet. En av de viktigste er den betydningen klimaendringer har som påvirkningsfaktor både i Arktis og på globalt nivå. Et varmere klima i Arktis vurderes å starte mange miljøendringer, blant annet smelting av havis, økt smeltevann og eventuelt en heving av havnivået, med enorme problemer for kysten som en konsekvens. Noen av disse forandringene har man allerede merket, blant annet en migrering nordover av mer sydlige arter, fremvekst av busker og gressarter i landskapene, endrede plantebestander og fauna knyttet til disse, økning i invasjonsarter som tar over områder fra de opprinnelige arktiske artene, og fremvekst av nye sykdommer. I tillegg er endringer i tidspunkt for årlig tilbakevendende fenomener (fenologiske endringer) et aspekt som kan føre til misforhold mellom beslektede miljøfaktorer. Som en konsekvens kan lokalt biomangfold stå i umiddelbar fare for å bli utryddet.


ABA_p15Selv om vi har lært mye siden 2001, står fortsatt mange spørsmål ubesvart. Vi vet ikke nok om virkningene av klimaendringer på biomangfoldet, hva disse endringene betyr for den lokale floraen og faunaen og hvilke virkninger de har på naturressursene, som ofte er svært viktig for lokalbefolkningene. Vurderingene av virkningene av klimaendringene i Arktisk (ACIA, 2005) viser klart en generell mangel på informasjon på kvantitative virkninger av klimaendringer på biomangfoldet. Det er ikke tilstrekkelig å påvise at klimaendringer fører til endringer i det fysiske miljøet. Direkte og indirekte lever de arktiske befolkningene av de biologiske produktene fra land, ferskvann og hav via jakt, fiske og jordbruk. Det er avgjørende at vi er i stand til å oppdage endringer og hvordan disse varierer geografisk mellom arter, bestander og biotoper. Vi trenger å forstå de komplekse interaksjonene mellom klima og biotoper med arktiske arter. Selv om denne informasjonen begynner å komme frem, ligger innsamling av data om biomangfold fortsatt etter klimamodelleringen og innsamlingen av informasjon om det abiotiske miljøet.

 

En rekke utfordringer ligger foran oss for det arktiske biomangfoldet. Med et varmere klima er det sannsynlig at shipping og ressursutvikling (f.eks. olje- og gassutvinning) vil øke, med et tilhørende potensial for økt forurensning og forstyrrelser i det arktiske biomangfoldet. Økt utvikling kan føre til endringer i menneskelige bosettingsmønstre og i ressursbruken. Redusert isdekke kan øke antall områder tilgjengelige for fiskerier og gjøre nye arter økonomisk tilgjengelige, og på den måten skape både muligheter og utfordringer for bærekraftig bruk. Mange arktiske arter migrerer enorme avstander over hele verden og er utsatt for miljøendringer på reisen, blant annet transporterer de forurensninger tilbake til nord i egne kropper. Fordi de beveger seg gjennom både arktiske og andre områder, er det behov for et internasjonalt samarbeid utover Arktis for en samlet og bærekraftig bevaring.
ABA_p16En rekke utfordringer ligger foran oss for det arktiske biomangfoldet. Med et varmere klima er det sannsynlig at shipping og ressursutvikling (f.eks. olje- og gassutvinning) vil øke, med et tilhørende potensial for økt forurensning og forstyrrelser i det arktiske biomangfoldet. Økt utvikling kan føre til endringer i menneskelige bosettingsmønstre og i ressursbruken. Redusert isdekke kan øke antall områder tilgjengelige for fiskerier og gjøre nye arter økonomisk tilgjengelige, og på den måten skape både muligheter og utfordringer for bærekraftig bruk. Mange arktiske arter migrerer enorme avstander over hele verden og er utsatt for miljøendringer på reisen, blant annet transporterer de forurensninger tilbake til nord i egne kropper. Fordi de beveger seg gjennom både arktiske og andre områder, er det behov for et internasjonalt samarbeid utover Arktis for en samlet og bærekraftig bevaring.

 

 

Én reaksjon på større menneskelig belastning i Arktis er oppretting av verneområder. Selv om situasjon har bedret seg representerer nåværende verneområder fortsatt ikke biotoper og økosystemer på en dekkende måte. For eksempel er det generelt kjent at det finnes meget få vernede havområder. Det mangler til og med en fullstendig oversikt over biologisk sensitive områder i de arktiske marine økosystemer, blant annet havområdene utenfor nasjonale jurisdiksjoner. Verneområder er imidlertid kun ett aspekt ved bevaring av biomangfoldet, fordi klimaendringene nødvendigvis påkaller mer oppmerksomhet for mer generelle bevaringsmål på grunn av endringer i utbredelsen av bestander og introduksjon av nye arter i lokal flora og fauna. 

 

Å håndtere presset som det arktiske biomangfoldet står overfor krever bedre og mer koordinert informasjon om endringer i biomangfoldet. CAFF har samlet mange datasett fra overvåkningsprogrammet for biomangfold i polområdene (CBMP) som indikerer endringer i biomangfoldet. Dette programmet er en effektiv respons på de mange utfordringene som man møter i kjølvannet av klimaendringene i arktiske områder og endringer i menneskers bruk av disse områdene. Det finnes allerede mye data om arktisk biomangfold, men utfordringen er å samle alle disse dataene for å analysere dem og identifisere mangler i overvåkningen av de arktiske områdene og ta dataene i bruk for å gi mulighet for mer kunnskapsbaserte beslutninger. Målet for CBMP er å dekke alle økosystemer på alle nivåer, fra det genetiske nivået til økosystemnivået, ved bruk av den nyeste teknologien og tradisjonell økologisk kunnskap fra folkene i de nordlige områdene. En aktuell utfordring er å benytte de data som er tilgjengelige på en bedre og mer koordinert måte, utfylle kunnskapshullene og øke det geografiske dekningsområdet for arktisk informasjon, for å kunne bevare og sikre bærekraftig bruk av miljøet, og til nytte for de som tar beslutninger, arktiske folkegrupper, vitenskapen og det samlede globale samfunnet.

 

Aspekter rundt tap av lokale kunnskaper, som for eksempel arktiske språk og tradisjonell økologisk kunnskap, må bli anerkjent og gjort noe med. Klimaforandringer og alle tilknyttede temaer – både de som relatert til naturmiljøet eller til mennesker – representerer en ny serie med utfordringer for biomangfoldet og de arktiske folkene. Hovedutfordringene til Arktisk Råd og alle andre med interesser i nordområdene er å ta vare på miljøet. CAFF, som arbeider med biomangfold under Arktisk Råd, bidrar til å søke egnede løsninger på disse utfordringene.